Selecteer een pagina

Er is een akkoord tussen D66, Groen Links en de PvdA. Dat ging niet vanzelf.

Op 19 maart leed de PvdA een dramatisch verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen. In een klap verloren we in Amsterdam een derde van de stemmen. Ook in de binnenstad raakten we 15% van onze kiezers kwijt. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat de PvdA in het stadsdeel Centrum opnieuw deel zou uitmaken van de coalitie. Dat was ook het oordeel van onze ledenvergadering.

De dag na de verkiezingen was de vraag of we zouden moeten meedoen met een coalitie en op welke voorwaarden. We hebben afgesproken dat het uitgangspunt voor de komende vier jaar is dat we meer profiel willen maken op 4 belangrijke onderwerpen; Wonen, Zorg en Welzijn, Drukte in de binnenstad en Bewonersparticipatie. Als daar onvoldoende ruimte voor zou zijn in de nieuwe coalitie, dan zouden we niet meedoen, Oppositie voeren leek daarom ook meer voor de hand te liggen. We zijn gevraagd om toch mee te onderhandelen.

De afgelopen week hebben we ons in de onderhandelingen geconcentreerd op onze vier speerpunten. Dat heeft het volgende opgeleverd:

De coalitie staat voor een ongedeelde binnenstad. De verkoop van corporatiewoningen moet aan banden want in het Centrum is het aantal al zo laag. Geen verkoop meer in gebieden met weinig sociale woningbouw en in gebieden waar meer sociale woningbouw is moet minstens de helft van de vrijkomende woningen weer verhuurd worden aan mensen met een laag inkomen. De resterende woningen moeten naar mensen met een middeninkomen. We gaan de voorraad kleine woningen in de particuliere huurmarkt beter beschermen en we gaan beter handhaven op woonfraude en slecht onderhoud.

Een aantrekkelijke binnenstad levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Amsterdam. De keerzijde van de medaille is dat de overlast toeneemt. Daarover is het volgende afgesproken: er komt een hotelstop, alleen de lopende aanvragen voor nieuwe hotels mogen nog doorgang vinden. Er komt geen short stay meer bij (dat is tijdelijke verhuur van woningen aan gasten van buitenaf) en van de bestaande short stay willen we af. We gaan overlastgevende en gevaarlijke excessen zoals bierfietsen, partyboten, pubcrawls en vergelijkbare ongein steviger aanpakken. We gaan meer handhaven op overlast op het water en op straat. We zoeken naar extra mogelijkhedenom functiemenging te bevorderen en monocultuur tegen te gaan. Op termijn moeten touringcars en hop-on hop-off bussen uit de binnenstad verdwijnen, daar is vanwege de toename van het aantal voetgangers en fietsers geen ruimte meer voor. Evenementen worden beter verspreid over de stad.

Iedereen is het erover eens dat de 3 decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en bijstand/arbeidsgehandicapten/wajong) de belangrijkste opgave voor de stad zijn de komende jaren. Om dit goed te kunnen uitvoeren moet de sociale structuur in het Centrum versterkt worden. We zetten in op preventie, samenredzaamheid en het bestrijden van sociale uitsluiting, eenzaamheid en armoede. De kwetsbaarste mensen kunnen daarbij rekenen op de meeste ondersteuning.

Bewoners en ondernemers moeten veel vaker, veel beter en op veel meer verschillende manieren betrokken worden bij het maken van plannen en het uitvoeren ervan. Het bestuur moet niet alles zelf willen bedenken en het stadsdeel moet niet alles zelf willen doen. Bewoners en ondernemers weten vaak heel goed hoe iets praktisch geregeld moet worden, Daar komt meer ruimte voor. Om dit alles vorm te geven komt er een nieuwe portefeuille participatie en gebiedsgericht werken, waarin per buurt meer invloed vooraf wordt georganiseerd voor bewoners en ondernemers.

Tot slot is afgesproken dat de drie partijen het coalitieproject 1012 (verbeteren van de situatie op de Wallen) willen voortzetten en dat we alles in het werk zullen stellen om de gemeenteraad te bewegen hetzelfde te doen.

Er is ook gesproken over de portefeuilleverdeling. De PvdA zal in een nieuw Dagelijks Bestuur de portefeuilles financiƫn en bedrijfsvoering, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn en kunst en cultuur blijven doen. Daar zullen de portefeuilles participatie, economie en marktzaken bijkomen.

Christiaan Winkel, de nr 2 van de lijst, en ik vinden dit al met al een goed resultaat met veel herkenbare punten voor de PvdA. We hebben daarom, na een aantal stevige discussies, besloten om toe te treden tot deze coalitie.